Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Nexum IT ( Opdrachtnemer ).

Het adres van Nexum IT is Schijndelseweg 37a
5271SB Sint Michielsgestel, met het KvK-nummer 54999065.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@nexum-it.nl, 0651750793 of per post: Nexum IT,
Schijndelseweg 37a, 5271SB Sint Michielsgestel.

Nexum IT heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van
deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk
vastleggen.

Artikel 1 - Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Opdrachtnemer en u
( Opdrachtgever ). Opdrachtnemer zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook
beschikbaar op http://www.nexum-it.nl.

Artikel 2 - Totstandkoming opdracht
De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging stuurt naar Opdrachtgever.

Artikel 3 - Offertes en aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een
offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
2. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze
kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 4 - Prijs
1. Opdrachtnemer mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden
plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
2. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Opdrachtnemer en exclusief btw en andere heffingen van
overheidswege.

Artikel 5 - Betaling en incassokosten
1. Opdrachtgever moet altijd binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtnemer zal maandelijks
factureren.
2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de
wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is)
verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. De volledige vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
2. Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;
3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Algemene Voorwaarden - Nexum IT
4. Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd aan Opdrachtnemer. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij
een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
15% over de eerste €2500;
10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
0,5% over het overige deel.

Artikel 6 - Contractsduur
Opdrachtnemer en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.

Artikel 7 - Uitvoeringstermijn
1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen,
gaat de termijn waarbinnen Opdrachtnemer de werkzaamheden moet afronden (de uitvoeringstermijn) pas in
als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door Opdrachtnemer.
2. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale
termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke te
stellen.
3. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Opdrachtnemer. Dit geldt niet
als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Opdrachtnemer de opdracht ook niet uitvoert binnen een door
hem opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

Artikel 8 - Derden
Opdrachtnemer mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door
bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn
niet van toepassing.

Artikel 9 - Uitvoering opdracht
1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren.
2. Opdrachtnemer mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk
factureren.
3. Als Opdrachtnemer de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende
fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Opdrachtnemer verstrekt, die noodzakelijk
zijn voor om de opdracht uit te voeren.
5. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Opdrachtnemer de
uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door
Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 10 - Wijziging opdracht
1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de
opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
2. Opdrachtnemer kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Opdrachtnemer zal (als het mogelijk is)
daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van
uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en
uitvoeringstermijn.
3. Opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in
kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 11 - Opschorting, ontbinding
1. Opdrachtnemer mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen
of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is
nagekomen.
3. Opdrachtnemer mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen
niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer dan schadevergoeding betalen of
schadeloos stellen.

Artikel 12 - Tussentijdse opzegging
1. Als Opdrachtnemer de opdracht tussentijds opzegt, zal Opdrachtnemer zorgen voor overdracht van de nog te
verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de
overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten meebrengt, komen de kosten voor
rekening van Opdrachtgever.
2. Opdrachtnemer mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht)
in een van de volgende gevallen:
1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn
vermogen kan beschikken.

Artikel 13 - Overmacht
1. Opdrachtnemer hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
2. Opdrachtnemer kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht
opschorten. Als deze periode langer duurt dan 1 maand dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden,
zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
3. Als Opdrachtnemer zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde
heeft, mag Opdrachtnemer het nagekomen deel factureren.

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud
1. Alles dat Opdrachtnemer levert, blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen
volledig is nagekomen.
2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Opdrachtnemer veilig
te stellen.
3. Als Opdrachtnemer zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en
onherroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich
bevinden, zodat Opdrachtnemer deze terug kan nemen.

Artikel 15 - Onderzoek
1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of de
werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde
klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan
Opdrachtnemer mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij dertig dagen na ontdekking daarvan
schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek
bevatten.

Artikel 16 - Klachten
1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand na constatering (of -bij niet zichtbare
gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden.
2. Als Opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of
schadeloosstelling.
4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak
binnen een redelijke termijn na retourontvangst daarvan door Opdrachtgever vervangen, herstellen of
vergoeden.
5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Opdrachtnemer die daardoor zijn
ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend
het gevolg is van een tekortkoming van Opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door
Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €1000.
4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat
geval uitkeert.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan
opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Artikel 18 - Verjaringstermijn
De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Opdrachtnemer is één jaar.

Artikel 19 - Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door
uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
2. Als derden Opdrachtnemer aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles
doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Opdrachtnemer zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade
die daardoor ontstaan voor Opdrachtnemer, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 20 - Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen,
programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten
in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij
Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door
Opdrachtnemer verstrekt zijn.

Artikel 21 - Geheimhouding
1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Opdrachtnemer alle informatie van
Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
2. Opdrachtnemer zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan
waarvoor zij werd verkregen, behalve als Opdrachtnemer optreedt in een procedure waarbij deze stukken van
belang kunnen zijn.
3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of
andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden
de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 22 - Nietigheid
Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de
Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de
nietige bepaling volgt.

Artikel 23 - Strijdige clausule
In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de
overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 24 - Toepasselijk recht
Nederlands recht.

Artikel 25 - Bevoegde rechter
Rechtbank Oost-Brabant.